Joanna Maria vBael Do 1768_5 Prh

joannamariavbaeldo1768_5prh.jpg

Dopen rk Princenhage 1767-1811 Fol: 5